Czym się zajmujemy?

Serwis wierzytelnosci-24.pl jest ogólnodostępnym wykazem wierzytelności a przez to nowoczesnym narzędziem windykacyjnym adresowanym do szerokiego spektrum firm i osób z różnych branż.
Publikacja ogłoszeń o sprzedaży zobowiązań i indeksowanie ich w wyszukiwarkach powoduje, iż dane Państwa dłużnika są widoczne przez wszystkich użytkowników sieci internetowej.
Narzędzie, które udostępniamy wydatnie pozwoli przyczynić się do skuteczniejszego procesu odzyskania wierzytelności zarówno bieżących jak i przeterminowanych a także umożliwić obrót tymi zobowiązaniami.
 

Liczba wpisów: 35
Liczba wpisów z ostatnich 7 dni: 0
Łączne zadłużenie: 51 548 zł
Odzyskane należności: 57 115 zł

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ GIEŁDY DŁUGÓW WIERZYTELNOSCI-24.PL

Podstawy Prawne funkcjonowania internetowej giełdy długów


1. art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami,

2. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

3. art.509 §1 KC - dopuszczający zasadę przelewu wierzytelności.


Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez przedsiębiorców i konsumentów, zwanych dalej Klientami z Internetowej Giełdy Długów wierzytelności-24.pl

2. Operatorem Internetowej Giełdy Długów jest Biuro Obsługi Wierzytelności Gremax sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy os. Złotej Jesieni 6/74.

3. Giełda jest prowadzona w systemie informatycznym i udostępniona na stronie internetowej : www.wierzytelnosci-24.pl


§2
Indeks pojęć

1. Wierzyciel - osoba fizyczna, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność,

2. Dłużnik - osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

3. Dłużnik nie będący konsumentem -osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

4.Serwis - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.wierzytelnosci-24.pl

5. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U nr 173, poz. 180)

6. Użytkownik - dowolny podmiot przeglądający zawartość Serwisu

7.Wierzytelność (Zadłużenie) – zobowiązanie pieniężne Dłużnika powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz o których mowa w art.187(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43,poz.296,z póź. zm.) i innych należności wystawionych na sprzedaż przez ogłoszenie publiczne na internetowej giełdzie wierzytelności www.wierzytelnosci-24.pl

8.Umowa sprzedaży wierzytelności - umowa cywilnoprawna, w ramach której zbywca – Wierzyciel dokonuje przelewu przysługującej mu bezspornej wierzytelności na Kupującego

9.Zaspokojenie wierzytelności – zaistnienie zdarzeń powodujących wygaśnięcie wierzytelności, w tym w szczególności spełnienie świadczenia przez dłużnika, potrącenie ustawowe i umowne, odnowienie, zaspokojenie przez osobę trzecią, zwolnienie z długu oraz zdarzeń w wyniku których nastąpi przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią.

10. Administrator – Gremax sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 6/74, 31-831 Kraków


Rozdział II
Regulamin
§ 3

1. Niniejszy regulamin zgodnie z treścią art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego jest określonym wzorcem umownym regulującym prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz administratora portalu.

2. Udostępnienie regulaminu w wersji elektronicznej użytkownikom umożliwia jego akceptację co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika wyrażające zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.


Rozdział III
Zasady rejestracji Użytkownika
§ 4

1. Dostęp do usług udostępnianych Klientom wymaga uprzedniej rejestracji w serwisie i aktywowania konta przez Administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub istnienia danych nieaktualnych

3. Administrator może zażądać od użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i Dłużnika, poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę poświadczenia) potwierdzających te dane.

4. Wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta przy wykorzystaniu loginu i hasła uznawane są za dokonane bezpośrednio przez Klienta.


Rozdział IV
Publikacja ofert sprzedaży wierzytelności
§ 5

1. Klient jest uprawniony do dopisywania ofert sprzedaży wierzytelności jedynie o charakterze cywilnoprawnym, które na dzień publikacji są aktualne i bezsporne, a także mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

2. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wierzyciela na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym użytkownikom

3. Użytkownik dodając ogłoszenie zobowiązany jest do podania następujących danych identyfikujących dług (dane dłużnika): Nazwa firmy lub imię i nazwisko, branżę (w przypadku firm) nr nip lub pesel, kod pocztowy, miasto, ulicę, nr budynku, województwo, telefon oraz email, a także kwotę, datę powstania długu oraz cenę za którą chciałby sprzedać dług.

4. Po dopisaniu oferty sprzedaży wierzytelności przez Klienta do Giełdy, administrator w imieniu Klienta powiadamia dłużnika o zamiarze publikacji oferty na Giełdzie, a następnie po upływie 7 dni od daty jej dopisania publikuje ofertę. Publikacja oferty następuje w systemie oraz na stronie internetowej giełdy długów - wierzytelności-24.pl, na której zamieszczane są najnowsze oferty sprzedaży wierzytelności przekazane na Giełdę.

5. Dane podane w treści Ogłoszenia przez Klienta są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu i, w związku z tym, Administrator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.

6. Oferty dopisywane są do systemu, a także modyfikowane i usuwane bezpośrednio przez Klienta, Administrator może na podstawie odrębnego pełnomocnictwa od Klienta w jego imieniu dopisać, usunąć lub zmodyfikować ofertę.

7. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie, w przypadku, gdy wierzytelność została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana, zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty czynności, usunięcia Ogłoszenia z Portalu.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć Ogłoszenie za pomocą opcji "usuń” dostępnej w Koncie Użytkownika. Operator ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć Ogłoszenie z Portalu.


Rozdział V
Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona
§ 6

1. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. - art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach ewidencyjnych zamieszczanych wierzytelności.

3. Administrator informuje, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w ramach tzw. procedury reklamacyjnej.

4. Niezależnie od powyższego Administrator danych osobowych zastrzegają, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucja publiczne.


Płatności i rozliczenia

§ 7

1. Wysokość opłaty za poszczególne usługi Internetowej Giełdy Długów zawarte są w cenniku publikowanym na stronach internetowych serwisu www.wierzytelnosci-24.pl

2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie Faktur VAT w formie elektronicznej bez podpisu wystawcy oraz przesłanie ich na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3. Przyjmuje się domniemanie, że każde usunięcie przez Klienta wprowadzonej wierzytelności stanowi jej zaspokojenie.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 8

1. Serwis może świadczyć na rzecz Klientów usługi dodatkowe. Rodzaj usług, zakres i ceny mogą zostać określone na podstawie odrębnej umowy.

§ 9

2. W przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu lub umowy o korzystanie z Giełdy, EGW uprawniona jest do:

· usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności Klienta,

· zablokowanie Klientowi dostępu do niektórych usług Giełdy,

· zablokowania Klientowi dostępu do Giełdy,

§ 10

3. W przypadku zmiany danych teleadresowych Klienta, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, poinformować administratora o tym fakcie.

4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego w umowie adres e-mail informacji handlowej o aktualnej ofercie i promocjach serwisu oraz jej partnerów.

§ 11

5. Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby administratora, na podstawie przepisów prawa polskiego

6. Dla spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U.Nr.22. Poz. 271 z póżn. zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r..(Dz. U. Nr 144. Poz. 1204, poź. zmianami ).

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wierzytelnosci-24.pl.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013-08-08.